בג"צ הקרקעות

קרקעות – בג"צ שיח חדש – בג"צ 244/00

הגשת העתירה: הודעה לעיתונות

פורום הקשת

 

הקשת הדמוקרטית המזרחית

האגודה לזכויות האזרח בישראל

במקום – מתכננים למען זכויות תכנון

אדם, טבע ודין

 

10.7.03

 

פורום הקרקעות עתר היום לבג"צ:

לבטל את החלטותיה של מועצת מקרקעי ישראל באשר להוראות המעבר להפשרת קרקעות חקלאיות.

החלטות המועצה, המבוססות על המלצותיה של ועדת נסים, סותרות את פסיקת בג"צ ופוגעות בעקרונות הצדק החלוקתי.

לא ייתכן, כי בימים, שבהם מקוצצים ללא רחם כל סעיפי הרווחה, החינוך והבריאות, יחולקו משאבי הציבור כולו למגזר מצומצם.

פורום הקרקעות, המשותף לקשת הדמוקרטית המזרחיתהאגודה לזכויות האזרח בישראלולעמותות במקום – מתכננים למען זכויות תכנוןואדם, טבע ודין, עתר היום לבג"צ נגד שרהתעשיה, המסחר והתעסוקה, אהוד אולמרט, ונגד מינהל מקרקעי ישראל, מועצת מקרקעי ישראל ותנועות ההתיישבות. בעתירתו תובע פורום הקרקעות לבטל את החלטתה של מועצת מקרקעי ישראל, בדבר הוראות מעבר לשינוי יעוד קרקע חקלאית, אשר נתקבלה ביום 29.6.03 ואשר מאשרת, בשינויים קלים, את המלצותיה של ועדת נסים. הפורום מבקש צו ביניים, המונע אישור והוצאה לפועל של עסקאות, על פי הוראות המעבר, עד לסיום הדיון בעתירה. את העתירה הגישו עורכות הדין סמדר בן נתן, המייצגת את פורום הקרקעות, ושרון אברהם-ויסמהאגודה לזכויות האזרח בישראל, החברה בפורום.

עתירה זו מוגשת בהמשך לעתירת הקשת הדמוקרטית המזרחית, שהוגשה בחודש ינואר 2000. עתירה זו ביקשה לפסול את החלטותיה של מועצת מקרקעי ישראל מס' 717 ,727 ו-737, שבהן נקבעו הטבות מופלגות למחזיקי קרקע חקלאית בעת שינוי ייעודה. ב- 29.8.02 קיבל בג"צ את העתירה ופסק, בפסק דין תקדימי, כי החלטות אלה בטלות מחמת חוסר סבירות קיצוני ובשל פגיעתן בעקרונות הצדק החלוקתי.זאת מאחר והן מעניקות הטבות מפליגות ובלתי מוצדקות למגזר צר בחברה, על חשבון יתר הציבור, ומתעלמות מעקרון השוויון: הקצאה של משאב יקר ערך ומוגבל, כקרקע המדינה, למגזר אחד מונעת אותו מיתר הציבור. בית המשפט קבע בפסק דינו, כי "החובה לשקול שיקולים של צדק חלוקתי היא חלק בלתי נפרד מסמכותה של רשות מנהלית, אשר בסמכותה להחליט על חלוקת משאבים מוגבלים".

ביום 15.8.01 הורה בג"צ בצו ביניים להקפיא את מימושן של עסקאות הפשרה של קרקע חקלאית. לפני כשנה קבע בית המשפט העליון בפסק דינו, כי על מועצת מקרקעי ישראל לקבוע הוראות מעבר, שיחולו על עסקאות, אשר ביצוען הוקפא בצו הביניים. ההוראות מיועדות לקבוע אילו עסקאות תמומשנה על פי ההחלטות שבוטלו. המועצה מינתה ועדה, בראשות משה נסים, לניסוח ההוראות.

ביום 29.6.03, בטרם חלפה שנה מאז פסיקת בג"צ, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל, החלטה המבוססת על המלצות ועדת נסים. החלטה זו מכשירה באופן גורף את רוב העסקאות, שהוחל בקידומן, ולו בצעד ראשוני בלבד. החלטה עוקפת בג"צ זו מרוקנת מתוכן את הפסיקה התקדימית מן השנה שעברה. זאת ועוד, ההחלטה עלולה לגרום לפגיעה חמורה ובלתי-הפיכה  בתחום החברתי-כלכלי ובמישור התכנוני-סביבתי. בין השאר, תוביל ההחלטהלכיסוי המדינה בשלמת בטון ומלט, וזאת תוך פגיעה בעתודת השטחים הפתוחים ובניגוד מפורש לתוכניות המתאר הארציות.

ההחלטה נתקלה בביקורת נוקבת מצד היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, שהתריע כי הוראות המעבר שהוצגו למועצה נגועות באי-חוקיות, ועל כן לא ניתן יהיה להגן עליהן בבג"צ. ואולם, מועצת מקרקעי ישראל בחרה להתעלם מאזהרותיו.

פורום הקרקעות מדגיש, כי המועצה אישרה את ההחלטה בלא שהוצג בפניה מידע על היקף העסקאות, השלכותיהן התכנוניות ועלותן לקופת המדינה. לא ייתכן, כי בימים בהם מקוצצים ללא רחם תקציבי הרווחה, הבריאות והחינוך, יחולקו באורח מקפח משאביו של הציבור כולו, וזאת בהיעדר כל שיקול דעת ראוי.

 

מועצת מקרקעי ישראל תדון בקרוב בשתי הצעות החלטה שעלולות להגדיל באורח משמעותי את הנזק הצפוי: הצעה בדבר מתן פיצוי בגין קרקע חקלאית, שייעודה שונה (תחליף להחלטה 727, שבוטלה על ידי בג"צ) והצעה מרחיקת לכת בדבר הקניית זכויות לחוכרים בחלקת המגורים ביישובים החקלאיים. פורום הקרקעות עשוי לעתור גם נגד החלטות אלה, אם תתקבלנה.

פורום הקרקעות מתריע, כי החלטות אלה, זו שהתקבלה ואלה שעדיין מונחות על שולחן המועצה, עתידות לפגוע פגיעה קשה ברוב מגזרי החברה הישראלית, אשר לא יזכו בחלקם במשאבי הקרקע הציבוריים: דיירי דיור ציבורי, משלמי משכנתאות, משפחות חד הוריות, ערבים ואנשים עם מוגבלויות. הללו זקוקים לא פחות לפתרונות דיור ותעסוקה, המחולקים על ידי המועצה ברוחב יד, מתוך נכסי המדינה, למגזר החקלאי בלבד. בעניין זה נאמר בעתירה, כי מועצת מקרקעי ישראל "אינה שומרת על אינטרס כלל הציבור ומועלת בחובת הנאמנות המוטלת עליה".

פורום הקרקעות מבהיר, כי הוא תומך ברישום הבית הפרטי על שמו של החקלאי, ברוח העקרונות שנקבעו בחוק הדיור הציבורי, אך מתנגד להסדרים המעניקים הטבות מופלגות בגין שינוי ייעודה של הקרקע.

 

יש לציין עוד, כי פורום הקרקעות אינו מסתפק בדרישתו לבטל את הוראות המעבר, שאושרו על ידי המועצה, אלא אף מציע בעתירתו הוראות מעבר חלופיות, אשר עולות בקנה אחד עם פסיקתו של בג"צ בעתירת הקשת הדמוקרטית המזרחית. זאת בניגוד לאלה, שאושרו בידי מועצת מקרקעי ישראל.

 

 

 

העתירה במלואה מופיעה באתר האגודה לזכויות האזרח: www.acri.org.il